تبلیغات
ستاره های دنباله دار - ..
تاریخ : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 | 01:16 ب.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..
آدم‌هـایـے کـه شما را تـرک مےکنـند
غریـبه‌ هایـے هسـتند کـه یـک روز بـا شما آشنـا میـشوند
بـا افـکارِ شما
بـا حرف‌هـاے شما
بـا دست‌هاے شما
بـا رویـا‌هاے شما
با تـک‌ تـک‌ لحـظه‌ هاے شما
یک روز ...
نـاگهان حوصله‌ شان سر مے رود
دلشان را
و دستـــ ها‌شان را
و حرف‌هایـشان را
و خوابـشان را
پـس مے گیـرند
و غریـبه‌ هایے میـشوند
بـا خاطراتـے که پـر مےکنـند
افـکارتـان را
دست‌هایـتان را
رو یـاها
و تـک تک‌ لحظـه‌ هایـتان را
یک روز
نـاگهان حوصلـه ے شما سر میـرود
غریـبـه‌ اے مے شویـد کـه خودش را تـرک مےکند


  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی