تبلیغات
ستاره های دنباله دار - :|
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 01:40 ب.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..
یك روز از پسِ یك اتفاق؛ بزرگ می شوی !
روز اول حالت سنگین می شود
گیج می شوی
هرلحظه گمان می كنی دنیا خراب می شود
وسط سرت
و تمام
روز دوم چشمهایت تب می كند؛ می سوزد
ولی حالت دیگر به سنگینی دیروز نیست
روز سوم
امان از روز سوم كه وقتی به نیمه می رسد
خودت را برمی داری
می روی گوشه ای
و می باری و می باری و می باری
به حال تمام خوش باوری هایت
به حال تمام رویاهایت
به حال خواستن هایی كه خواسته نشد
حرف هایی كه گفته نشد
و دلی كه دیده نشد
می باری و می باری و می باری
و بعد تمام
از پسِ تمام اشك هایت
بزرگ می شوی
گفته بودم
گاهی اتفاق ها درست می افتد
وسط خوش باوری هایت
گاهی خدا آنقدر دلش به حالِ
باورهایِ ساده ی ما می سوزد
كه زمین می زند ما را با همان باورها
و بعد كنارمان می ایستد
دستش را دراز می كند
و ما را از نو دوباره شروع می كند
با یك زخم
كه یادمان باشد
گاهی سادگی
درماندگی می آورد


  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی